عملیات پاکسازی و جمع آوری سنگ های ریزشی در مسیر ورودی محله گزینان و جاده نازرو
۲۶ آذر ۱۳۹۸

عملیات پاکسازی و جمع آوری سنگ های ریزشی در مسیر ورودی محله گزینان و جاده نازرو