عملیات پاکسازی و لایروبی نهر منتهی به میدان شهدای محله گلینک
۱۷ آذر ۱۳۹۸

عملیات پاکسازی و لایروبی نهر منتهی به میدان شهدای محله گلینک