عملیات گابیون بندی
عملیات گابیون بندی دیواره ریزشی ورودی محله گزینان توسط شهرداری ۰۷ آذر ۱۴۰۱

عملیات گابیون بندی دیواره ریزشی ورودی محله گزینان توسط شهرداری

عملیات گابیون بندی دیواره ریزشی ورودی محله گزینان توسط شهرداری طالقان انجام شد