قرنطینه سبز
۱۲ فروردین ۱۳۹۹

قرنطینه سبز

نَحسیِ این سیزده بدَرِ کرونایی را باید با در خانه ماندن به میمنت و مبارکی تبدیل کرد. سیزده بدَر ۹۹ می‌تواند به مبارک‌ترین سیزده‌ بدَرِ تاریخ معاصرمان یا سیاه‌ترین و مرگ‌ بارترین آن تبدیل شود. در این سیزده بدَر بگذاریم هم طبیعت نفسی بکشد، هم با در خانه ماندن و قطع زنجیره‌ی انتقال ویروس کرونا، […]