لایروبی و پاکسازی دهانه و بستر پل رودخانه جزن
لایروبی و پاکسازی دهانه و بستر پل رودخانه جزن ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

لایروبی و پاکسازی دهانه و بستر پل رودخانه جزن

لایروبی و پاکسازی دهانه و بستر پل رودخانه جزن با هدف جلوگیری از تخریب پل و قطع ارتباط جبرییل آباد، با تلاش نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر انجام شد