لوله گذاری، قالب بندی و اجرای بتن در جا حد فاصل ورودی جاده جزن و چالان
لوله گذاری، قالب بندی و اجرای بتن در جا حد فاصل ورودی جاده جزن و چالان ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
طرح استقبال از بهار

لوله گذاری، قالب بندی و اجرای بتن در جا حد فاصل ورودی جاده جزن و چالان

لوله گذاری، قالببندی و اجرای بتن در جا ، توسط همکاران واحد امانی پردسر حدفاصل ورودی جاده جزن و خیابان چالان