ماده ۸، قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

ماده ۸، قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها

صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب،‌برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذ‌یربط در اراضی زراعی و باغها توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره(۱) ماده(۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر […]