مخلوط ریزی، تسطیح و رگلاژ خیابان عسل دره محله گلینک توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر
مخلوط ریزی، تسطیح و رگلاژ خیابان عسل دره محله گلینک ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

مخلوط ریزی، تسطیح و رگلاژ خیابان عسل دره محله گلینک

مخلوط ریزی، تسطیح و رگلاژ خیابان عسل دره محله گلینک توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر انجام شد