مخلوط ریزی، تسطیح و مرمت جایگاه انتقال موقت زباله
۲۰ دی ۱۴۰۰

مخلوط ریزی، تسطیح و مرمت جایگاه انتقال موقت زباله