مخلوط ریزی معابر کلاندشت
مخلوط ریزی و تسطیح کوچه های کلاندشت ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

مخلوط ریزی و تسطیح کوچه های کلاندشت

مخلوط ریزی و تسطیح کوچه های کلاندشت توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر شهرداری طالقان انجام شد