مخلوط ریزی و تسطیح جاده هادی آباد محله خسبان
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

مخلوط ریزی و تسطیح جاده هادی آباد محله خسبان