مخلوط ریزی و تسطیح کوچه بهار محله کولج
مخلوط ریزی و تسطیح کوچه بهار محله کولج ۰۹ اسفند ۱۴۰۱

مخلوط ریزی و تسطیح کوچه بهار محله کولج

مخلوط ریزی و تسطیح کوچه بهار محله کولج ۰۹ بهمن ۱۴۰۱

مخلوط ریزی و تسطیح کوچه بهار محله کولج

مخلوط ریزی و تسطیح کوچه بهار محله کولج توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر انجام شد