مصوبات شورا
مصوبات جلسه هفتاد و دوم شورای اسلامی شهر طالقان ۰۷ دی ۱۴۰۱
مصوبات شورا

مصوبات جلسه هفتاد و دوم شورای اسلامی شهر طالقان

جلسه هفتاد و دوم شورای اسلامی شهر طالقان در تاریخ ۷ / ۷ / ۱۴۰۱ برگزار گردید

برگزاری جلسه هفتاد و یکم شورای اسلامی شهر طالقان ۰۱ مهر ۱۴۰۱

برگزاری جلسه هفتاد و یکم شورای اسلامی شهر طالقان

جلسه هفتاد و یکم شورای اسلامی شهر طالقان در مورخ 31 شهریور 1401 برگزار شد