معابر حسنجون
نصب تابلوهای معابر و کوچه های محله حسنجون و سید آباد ۰۸ بهمن ۱۴۰۲

نصب تابلوهای معابر و کوچه های محله حسنجون و سید آباد

در ادامه پروژه ی نامگذاری، چاپ و نصب تابلوهای معابر، تعدادی دیگر از تابلوهای معابر و کوچه های محله حسنجون و سید آباد در نقاط مد نظر و تعیین شده نصب گردید .