معاون محترم معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی خانم دکتر مالواجرد از حوزه شهری طالقان
۲۰ مهر ۱۳۹۹

معاون محترم معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی خانم دکتر مالواجرد از حوزه شهری طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با  پیگیری های مستمر مهندس قاسم پور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان جهت تسریع در تهیه طرح تفصیلی شهر طالقان، خانم دکتر مالواجرد معاون محترم معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی و دکتر عبوری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با همراهی شهردار و […]