ممنوعیت هرگونه قطع درخت بدون اخذ مجوز از شهرداری
۱۱ تیر ۱۴۰۰

ممنوعیت هرگونه قطع درخت بدون اخذ مجوز از شهرداری

نکته: در چه شرایطی شهرداریها می توانند با تقاضاي قطع درخت موافقت کنند: درخت غیرمثمري که به سن بهره برداري رسیده باشد و به قصد انتفـاع آن، درخواسـت قطـع داده شـده باشد که در این صورت باید به جاي آن مجدداً درخت غرس شود. چنانچه شهرداری مایل بـه حفـظ درخـت بـوده و بهاي چوب آن […]