نامگذاری میدان چالدشت به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
۲۸ بهمن ۱۳۹۸

نامگذاری میدان چالدشت به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با پیشنهاد مهندس قاسمپور شهردار و با تصویب شورای نامگذاری شهر طالقان، میدان چالدشت به نام میدان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تغییر یافت و به همین منظور با دستور شهردار طالقان المان تمثال سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مرکز این میدان نصب گردید.