نخستین جلسه ماهانه مدیریت شهری با هیئت امنا محله جزینان
۰۱ دی ۱۳۹۷

نخستین جلسه ماهانه مدیریت شهری با هیئت امنا محله جزینان

به گزارش روابط عممومی شهرداری طالقان، دراین جلسه به موضوع مهم شاخص جمعیت پرداخته شد.با توجه به اینکه شاخصه طرح اصلی تفصیلی و سایر مسائل مرتبط به شهر طالقان، ارتباط مستقیم با میزان جمعیت شهر دارد و در آمارگیری سال ۹۵ بعلت عدم مشارکت شهروندان در سرشماری  جمعیت و نتیجتا “اعلام غیرواقعی جمیت شهر” سبب […]