نصب تابلوی راهنما بهمراه تصاویر شهدای محله خسبان
۲۰ شهریور ۱۳۹۸

نصب تابلوی راهنما بهمراه تصاویر شهدای محله خسبان