نصب تابلوی ورودی ساختمان شهرداری طالقان
۲۴ تیر ۱۳۹۹

نصب تابلوی ورودی ساختمان شهرداری طالقان