نصب تندیس دکتر حشمت طالقانی
نصب تندیس دکتر ابراهیم حشمت طالقانی در میدان ورودی گلینک ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

نصب تندیس دکتر ابراهیم حشمت طالقانی در میدان ورودی گلینک

بزودی تندیس طبیب مجاهد دکتر حشمت طالقانی، از سران نهضت جنگل در میدانی به همین نام در محله گلینک با سفارش و تلاش شهرداری طالقان نصب خواهد شد.