پاسخگویی به درخواست مردمی در جهت جمع آوری زباله
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

پاسخگویی به درخواست مردمی در جهت جمع آوری زباله

درخواست مردمی: با سلامآیا اینگونه جمع آوری زباله و در این محل (موسوم به چالان) باعث آلودگی و ایجاد خطرات بالقوه برای سلامتی نمی نماید؟آیا حجم زیاد شیرابه های موجود در فیلم، منابع آب زیر زمینی و آشامیدنی به این شکل تهدید نمیگردد؟آیا جمع آوری به هر شکل و به هر صورت باید انجام گردد؟ […]