پاکبانان سختکوش شهرداری طالقان
۰۳ آبان ۱۳۹۷

پاکبانان سختکوش شهرداری طالقان

با توجه به فصل برگریزان درختان، بصورت مستمر لایروبی جوی ها در سطح شهر صورت می پذیرد تا ضمن حفظ نظافت محیط شهری از آب گرفتگی احتمالی معابر جلوگیری بعمل آید.