پاکسازی ، برفروبی و نمک پاشی کلیه معابر و خیابانهای اصلی سطح شهر و محله های شهر توسط نیروهای شهرداری
۱۱ بهمن ۱۳۹۹

پاکسازی، برفروبی و نمک پاشی کلیه معابر