پاکسازی و تسطیح شانه خاکی جاده خسبان و گزینان
۱۱ خرداد ۱۳۹۹

پاکسازی و تسطیح شانه خاکی جاده خسبان و گزینان