پایان عملیات احداث نهر کانیو محله گلینک
۲۵ تیر ۱۳۹۹

پایان عملیات احداث نهر کانیو محله گلینک

عملیات احداث نهر کانیو محله گلینک، کوچه شهید سید ابوالفضل میرحسینی به منظور هدایت و کنترل آبهای سطحی، سهولت در تردد و زیبایی منظر شهری توسط واحد امانی شهرداری انجام شد. قابل ذکر است عملیات آسفالت این کوچه در اقدامات بعدی شهرداری انجام خواهد پذیرفت.