پایان عملیات قالب بندی و بتن ریزی پایه های راک فال دیواره کند ریزشی گزینان
پایان عملیات قالب بندی و بتن ریزی پایه های راک فال دیواره کند ریزشی گزینان ۱۱ اسفند ۱۴۰۱

پایان عملیات قالب بندی و بتن ریزی پایه های راک فال دیواره کند ریزشی گزینان

عملیات قالب بندی و بتن ریزی پایه های راک فال دیواره کند ریزشی گزینان توسط واحد عمران شهرداری پایان پذیرفت