گلخانه شهرداری طالقان سالانه بیش از 100 هزار انواع نشاء فصلی تولید میکند
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

فعالیت گلخانه شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضاي سبز موثر در اشكال گوناگون، ديگر قابل تصور نيست. شهرها به عنوان كانون های تمركز، فعاليت و زندگي انسان ها براي اينكه بتوانند پايداری خود را تضمين كنند چاره ای جز پذيرش ساختار و كاركردي متأثر از سيستم های طبيعي ندارند. در اين […]