گلدان گذاری حد فاصل خیابان چشم انداز و بلوار آیت الله طالقانی (چالان)
ادامه عملیات گلدان گذاری حد فاصل خیابان چشم انداز و بلوار آیت الله طالقانی (چالان) ۱۵ آبان ۱۴۰۱

ادامه عملیات گلدان گذاری حد فاصل خیابان چشم انداز و بلوار آیت الله طالقانی (چالان)

ادامه عملیات گلدان گذاری حد فاصل خیابان چشم انداز و بلوار آیت الله طالقانی (چالان)