12 فروردین
نصب بنرهای گرامیداشت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی در سطح شهر ۱۱ فروردین ۱۴۰۲
تبلیغات محیطی

نصب بنرهای گرامیداشت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی در سطح شهر

نصب بنرهای گرامیداشت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی در سطح شهر