روابط عمومی شهرداری طالقان / عملیات تعریض و احداث ادامه بلوار آیت الله طالقانی (ره) توسط شهرداری آغاز شد . دو بانده شدن این بلوار نقش بسزایی در تسهیل تردد شهروندان در خروجی شهر به سمت روستاهای  بالا طالقان خواهد داشت.

روابط عمومی شهرداری طالقان / عملیات تعریض و احداث ادامه بلوار آیت الله طالقانی (ره) توسط شهرداری آغاز شد . دو بانده شدن این بلوار نقش بسزایی در تسهیل تردد شهروندان در خروجی شهر به سمت روستاهای  بالا طالقان خواهد داشت.