نوسازی
گردش کار واحد نوسازی ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

گردش کار واحد نوسازی

۱۶ بهمن ۱۳۹۶

مدارک مورد نیاز واحد نوسازی

 مدارک مورد نیاز صدور پروانه                 1-اصل و فتوکپی سند مالکیت                 2-اصل و فتوکپی شناسنامه مالک                 3-اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری                4-اصل و کپی صورت جلسه و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها                5-اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک) * حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی […]