آگهی تجدید مزایده کتبی (نوبت دوم) شهرداری طالقان موضوع : فروش یک قطعه زمین شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : ۰۲۶۴۴۷۲۲۲۰۰

آگهی تجدید مزایده کتبی (نوبت دوم)
شهرداری طالقان

موضوع : فروش یک قطعه زمین

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : ۰۲۶۴۴۷۲۲۲۰۰