احداث نهر کانیو و مراحل پایانی آسفالت کوچه شهید خشایار غفاری و کوچه کتابخانه شاه البرز محله حسنجون و سید آباد با همت شهرداری طالقان انجام شد

احداث نهر کانیو و مراحل پایانی آسفالت کوچه شهید خشایار غفاری و کوچه کتابخانه شاه البرز محله حسنجون و سید آباد با همت شهرداری طالقان انجام شد