به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، عملیات آسفالت معابر شهرک توسط واحد عمران شهرداری طالقان در حال انجام است. مهندس قاسم پور با نظارت روزانه از این عملیات دستورات لازم در زمینه بهبود معابر را اعمال می نماید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، عملیات آسفالت معابر شهرک توسط واحد عمران شهرداری طالقان در حال انجام است.

مهندس قاسم پور با نظارت روزانه از این عملیات دستورات لازم در زمینه بهبود معابر را اعمال می نماید.