نابراین به منظور رعایت حقوق همه شهروندان ساکن در شهر، ضروری است تا هر یک از ما با مشارکت در امر پاکیزه نگهداشتن شهر، از ریختن زباله در سطح معابر و محل عبور آب های سطحی جلوگیری نماییم.

نابراین به منظور رعایت حقوق همه شهروندان ساکن در شهر، ضروری است تا هر یک از ما با مشارکت در امر پاکیزه نگهداشتن شهر، از ریختن زباله در سطح معابر و محل عبور آب های سطحی جلوگیری نماییم.