به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه دکتر ایزد بین ریاست شورای اسلامی استان البرز و همراهان، مهندس قاسمپور شهردار  طالقان، ریاست و اعضای شورای شهر و سایر اعضا حاضر پیرامون طرح تفصیلی، طرح  جامع حوزه آبخیرداری شهر طالقان، محدوده شهر،  ابعاد کاربریها، طرح حریم شهر طالقان و سایر طرحهای پیشنهادی به بحث […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه دکتر ایزد بین ریاست شورای اسلامی استان البرز و همراهان، مهندس قاسمپور شهردار  طالقان، ریاست و اعضای شورای شهر و سایر اعضا حاضر پیرامون طرح تفصیلی، طرح  جامع حوزه آبخیرداری شهر طالقان، محدوده شهر،  ابعاد کاربریها، طرح حریم شهر طالقان و سایر طرحهای پیشنهادی به بحث و تبادل نظر پرداختند.