به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این کلاسها در قالب ستاد مدیریت بحران شهر در سالن جلسات فرمانداری شهرستان طالقان با موضوع ژئوتکنیک پیشرفته و روشهای پایدار سازی شیروانی های خاکی با تاکید بر رانش بزرگ مجاور جاده جدید و سرترانشه بالا دست پمپ بنزین توسط دکتر محمد حسین صائمیان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این کلاسها در قالب ستاد مدیریت بحران شهر در سالن جلسات فرمانداری شهرستان طالقان با موضوع ژئوتکنیک پیشرفته و روشهای پایدار سازی شیروانی های خاکی با تاکید بر رانش بزرگ مجاور جاده جدید و سرترانشه بالا دست پمپ بنزین توسط دکتر محمد حسین صائمیان برگزار شد.