روابط عمومی شهرداری طالقان / واحد پلیس ساختمانی و سد معبر شهرداری کلیه وسایل مزاحم  و داربست هایی که مانع تردد شهروندان  در معابر عمومی شده است را جمع آوری می نماید .

روابط عمومی شهرداری طالقان / واحد پلیس ساختمانی و سد معبر شهرداری کلیه وسایل مزاحم  و داربست هایی که مانع تردد شهروندان  در معابر عمومی شده است را جمع آوری می نماید .