رنگ آمیزی المان کتابخوانی میدان معلم با تلاش واحد زیباسازی شهرداری با هدف زیبا سازی و نگهداشت سازه های شهری و افزایش جلوه های بصری شهر

رنگ آمیزی المان کتابخوانی میدان معلم با تلاش واحد زیباسازی شهرداری با هدف زیبا سازی و نگهداشت سازه های شهری و افزایش جلوه های بصری شهر