عملیات قالب بندی جهت بتن ریزی پایه های گابیونها نصب شده در دیواره کند ریزشی ورودی محله گزینان با هدف تقویت و استحکام سازه توسط واحد عمران شهرداری طالقان انجام شد

عملیات قالب بندی جهت بتن ریزی پایه های گابیونها نصب شده در دیواره کند ریزشی ورودی محله گزینان با هدف تقویت و استحکام سازه توسط واحد عمران شهرداری طالقان انجام شد