عملیات نمک پاشی جاده اصلی محله خسبان توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر لازم به ذکر است کلیه معابر اصلی شهرک و بلوار ورودی باز بوده و تردد در آنها به سهولت در حال انجام است .

عملیات نمک پاشی جاده اصلی محله خسبان توسط نیروهای واحد موتوری و خدمات شهر

لازم به ذکر است کلیه معابر اصلی شهرک و بلوار ورودی باز بوده و تردد در آنها به سهولت در حال انجام است .