مسئول خدمات شهر: آقای غلامرضا حاجی پور

مسئول خدمات شهر:

آقای غلامرضا حاجی پور