مسئول واحد موتوری: آقای علی معصومی نژاد

مسئول واحد موتوری:

آقای علی معصومی نژاد