عملیات نمک پاشی بلوارها و خیابانهای سطح شهر توسط نیروهای موتوری و خدمات شهر شهرداری طالقان انجام شد