نگه داشت فضای سبز شهری با وجین، پاکسازی و آبیاری با تانکر آب جهت حفظ و توسعه فضای سبز و منظر شهری

نگه داشت فضای سبز شهری با وجین، پاکسازی و آبیاری با تانکر آب جهت حفظ و توسعه فضای سبز و منظر شهری