مناقصه
آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) ۰۹ مهر ۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

موضوع: تامین نیروی کار ☎️ شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : ۰۲۶۴۴۷۲۲۲۰۰

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) ۰۶ خرداد ۱۴۰۲
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

گسترش و نوسازی کتابخانه های عمومی شهر ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل های محدوده شهری

تجدید مناقصه عمومی (نوبت دوم) پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر ۰۹ بهمن ۱۴۰۱

تجدید مناقصه عمومی (نوبت دوم) پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول) پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر ۱۹ دی ۱۴۰۱

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول) پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر

پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر (مناقصه – نوبت دوم) ۲۰ آذر ۱۴۰۱
آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر (مناقصه – نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر ۱۲ آذر ۱۴۰۱
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی

ساماندهی معابر سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول ۰۱ اسفند ۱۴۰۰

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

تهیه و حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم ۰۱ اسفند ۱۴۰۰

آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم

تراش و روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر

آگهی مناقصه عمومی شهرداری طالقان (نوبت اول) ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

آگهی مناقصه عمومی شهرداری طالقان (نوبت اول)

شهرداری طالقان در نظر دارد به استناد ۱- موافقتنامه شماره ۷۳۵۲۸۸ مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ ۲- موافقت نامه شماره ۲۰۸۵۳۵۹ مورخ ۹۷/۹/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری البرز پروژه های ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.