آگهی تجدید مزایده کتبی (نوبت دوم) فروش یک قطعه زمین
آگهی تجدید مزایده کتبی (نوبت دوم) فروش یک قطعه زمین ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

آگهی تجدید مزایده کتبی (نوبت دوم) فروش یک قطعه زمین

آگهی تجدید مزایده کتبی (نوبت دوم) شهرداری طالقان موضوع : فروش یک قطعه زمین شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : ۰۲۶۴۴۷۲۲۲۰۰