آگهی مزایده حضوری
مزایده تعدادی از اقلام مستهلک و ضایعات ۰۳ اسفند ۱۴۰۰
آگهی مزایده حضوری

مزایده تعدادی از اقلام مستهلک و ضایعات

    شهرداری طالقان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 937 مورخ 19/11/1400 شورای اسلامی شهر طالقان در خصوص تعدادی از اقلام مستهلک و ضایعات مشروحه ذیل خود را از طریق مزایده حضوری بر مبنای بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند، لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید جهت بازدید اقلام مستهلک […]