اجرای عملیات نصب نرده های محافظ خیابان ساحل
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

اجرای عملیات نصب نرده های محافظ خیابان ساحل